О школи

Средња школа Мали Зворник

Краља Петра 12, 15 318 Мали Зворник

015/471-003(секретар) ; 015/472-277; 015/472-260(зборница)

sskolamz@gmail.com

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

Економија, право и администрација

* образовни профил: Царински техничар (четворогодишње)
* образовни профил: Правно-пословни техничар (четворогодишње)

Трговина, угоститељство и туризам

*образовни профил: Туристички техничар (четворогодишње)

Гимназија

* гимназија - општи тип

Личне услуге

* образовни профил: Женски фризер (трогодишње)
* образовни профил: Мушки фризер (трогодишње)

У школској 2020/2021-ој, Средња школа Мали Зворник уписује следеће смерове:
- Гимназија - општи тип (30. ученика)
- Царински техничар (30. ученика)
- Личне услуге-фризери (30. ученика)

Историјат школе

Средња школа у Малом Зворнику почела је свој развојни пут 23. 03. 1977. године када је Збор радних људи Гимназије ''Вук Караџић'' у Лозници донео одлуку о приступању пословима на отварању одељења школе у Малом Зворнику. СО-е Мали Зворник доноси одлуку о образовању одељења усмереног образовања у Малом Зворнику.
На заједничкој седници свих већа СО-е Мали Зворник, 17. 11. 1980. године, усвојен је закључак о покретању иницијативе за конструисање школе у складу са Законом о удруженом раду. После свих, законом предвиђених припрема, Збор радних људи издвојеног одељења у Малом Зворнику гимназије ''Вук Караџић'' у Лозници, 26. 12. 1980. године, на основу референдума, доноси одлуку о организовању Основне организације удруженог рада из дела радне организације ''Вук Караџић'' Лозница одељење у Малом Зворнику.
СО-е Мали Зворник, на заједничкој седници свих већа од 20. 02. 1981. године доноси одлуку о оснивању школе усмереног образовања и васпитања ''Братство – Јединство'' у Малом Зворнику када је усвојен и елаборат о друштвено - економској оправданости оснивања ове школе.
Републички секретаријат за образовање и науку доноси 07. 04. 1981. године решење о утврђивању да су испуњени прописани услови за почетак рада и обављање делатности усмереног образовања. 
Од 26. 12. 1992. године школа је добила својство правног лица под називом Техничка школа ''Братство –Јединство'' Мали Зворник, а од 18. 07. 2005. школа је регистрована под називом Средња школа Мали Зворник.Средња школа у Малом Зворнику, организована је као установа чија је основна делатност стицање општег и стручног, теоријског и практичног образовања за непосредан рад и даље образовање. Савладавањем плана и програма у овој школи стиче се стручна спрема за трогодишње и четворогодишње образовање.

Услови рада у школи

Материјално-технички услови рада:

Школска зграда од 2414.56 m2 саграђена је 1980. године и веома је функционална.

У школи постоји:

  • више специфичних учионица
  • више кабинета и лабораторија са припремним просторијама

Величина учионица је по 57 m2, а припремних просторија по 15 m2. Фискултурна сала са пратећим просторијама и опремом је, по нормативу површине 971 m2.
Фризерски салон за мушке и женске фризере је у  школској згради и површине је 114 m2.
Школа има терен за физичко васпитање, а поред тога у настави се користи и фудбалско игралиште ФК "Јединство" Мали Зворник.
Опремљеност инвентаром је добра.
Школа има асфлатно игралиште за све мале спортове.

Школа је добро опремљена лабораторијама- кабинетима за: информатику, биологију, физику, хемију, историју и географију као и фризерски салон.

Школа је опремљена видео надзором.